gemeente Steenbergen | Economisch beleid

Artikel Economisch beleid

Drie dragers Steenbergse economie

De ligging van de gemeente Steenbergen en haar kernen in een weids landschap met landbouw, natuur, water en een rijke historie zorgt dat de economie van Steenbergen alles in zich heeft om te bloeien. Om dit voor elkaar te krijgen zijn keuzes gemaakt en wordt richting bepaald. Dit is te vinden in het vernieuwde economische beleid "Economische Kracht". Het doel van dit beleid is een sterker ondernemersklimaat ontwikkelen, waardoor Steenbergen een meer aantrekkelijke gemeente voor bedrijven en ondernemers wordt.

Vanuit Economische Kracht werkt de gemeente samen met ondernemers en onderwijs aan een sterke Steenbergse economie. Hiervoor wordt de focus gelegd op de drie belangrijke economische dragers van Steenbergen; Agrofood , Bedrijventerreinen en Vrijetijdseconomie.

Agrofood

De Agrofood sector is van grote betekenis voor de Steenbergse economie. Onder Agrofood vallen de agrarische bedrijven in het buitengebied, de bedrijven op het AFC Nieuw Prinsenland en binnen het Westland. Hier zijn een aantal grote bedrijven gevestigd. Door de ontwikkeling van het AFC Nieuw Prinsenland is een plek voor bedrijfs- en productontwikkeling, innovatie en verduurzaming ontstaan. Dit leidt tot een blijvend groeiende werkgelegenheid en heeft een positief effect op de economie van Steenbergen. Regionaal en provinciaal wordt de Agrofood sector als topsector erkend. De gemeente Steenbergen neemt dit mee in haar beleid.

Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen zorgen voor veel dynamiek in de economie van de gemeente Steenbergen: de werkgelegenheid is groot en de behoefte aan uitbreiding en nieuwe vestiging blijft toenemen.

Bijna 10% van de bedrijven in Steenbergen zijn op een bedrijventerrein gevestigd. Op de algemene bedrijventerreinen in Steenbergen zijn diverse bedrijven gevestigd. De ligging
aan de A4 maken de bedrijventerrein goed bereikbaar en daardoor gewild. Er is behoefte aan
nieuwe bedrijfsvestigingen. Sommige bedrijven willen moderniseren of verplaatsen (waardoor een kettingreactie op gang komt). Vanuit de gemeente zullen we er alles aan doen om te zorgen dat er een nieuw bedrijventerrein kan komen. Hiervoor is wel regionale afstemming nodig.

Bedrijventerreinen zorgen voor bijna een kwart van de werkgelegenheid in Steenbergen. Wel hebben we te maken met vergrijzing en ontgroening in Steenbergen, wat effect heeft op het aantal beschikbare arbeidskrachten. Daarbij kennen we in Steenbergen relatief veel laag- en middelhoog opgeleiden. Dit zorgt dat er mogelijk een kwantitatief tekort en een kwalitatieve scheefgroei is. Hier zal rekening mee gehouden moeten worden.

Vrijetijdseconomie

De combinatie van authentieke eigenschappen van de gemeente Steenbergen met natuur en veel water, het agrarische buitengebied en de Vestingstad met bijbehorende monumenten maakt dat inwoners van de gemeente trots mogen zijn op hun gemeente en "rijkdom". Dit mag vanuit economische perspectief meer en sterker uitgedragen worden via promotie, marketing en productontwikkeling. Zo kan de potentie van recreatie en toerisme meer worden benut en wordt het aantrekkelijk voor bezoekers om te verblijven in onze gemeente. De bestedingen van de bezoekers dragen namelijk bij aan de leefbaarheid en zorgen ervoor dat voorzieningen in de kernen op peil blijven of zelfs uitbreiden.

Door focus aan te brengen op deze drie dragers wordt de hele Steenbergse economie versterkt: groei in productiviteit leidt tot toename van de werkgelegenheid en heeft daarmee een positief effect (toegevoegde waarde) op andere onderdelen van de economie.

Het beleidskader Economische Kracht 2022-2025 is door de raad op 23 december 2021 vastgesteld. De gemeente gaat hiermee aan de slag tot en met 2025. U vindt het beleidskader onder downloads.